Voita 10 000€ ikkunaremontti Osallistu

Soita
Töihin

Tietosuoja

Asiakkaiden yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet

Kattavuus ja tarkoitus

Nämä periaatteet koskevat Suomen Lämpöikkuna Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä.
Näiden periaatteiden tarkoituksena on antaa nykyisille, entisille ja potentiaalisille asiakkaillemme
(yhdessä ”asiakkaat”) yleinen käsitys seuraavista asioista:

Sitoumus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle tuotteita ja palveluita. Käsittelemme kaikkia henkilötietojasi luottamuksellisesti, ja yksityisyytesi suojaaminen on keskeistä kaikissa tarjoamissamme palveluissa. Noudatamme seuraavaa viittä periaatetta henkilötietojesi suojaamiseksi ja paremman asiakkuuskokemuksen tarjoamiseksi.

Vapaus valita

Henkilötietosi kuuluvat sinulle. Pyrimme olemaan tekemättä mitään oletuksia yksityisyyden suojaa koskevien toiveidesi osalta ja suunnittelemaan palvelumme siten, että voit valita, haluatko antaa meille henkilötietojasi vai et.

Intressien tasapaino

Kun henkilötietojesi käsittely on tarpeen legitiimin intressin toteuttamiseksi, ja kun tämä intressi on painavampi kuin tarve suojata yksityisyyttäsi, voimme käsitellä määrättyjä henkilötietojasi hankkimatta nimenomaista suostumustasi. Katso lisätietoja alla olevasta kohdasta ”Suostumus”.

Suhteellisuus

Suomen Lämpöikkuna Oy pyrkii käsittelemään vain sellaisia asiakkaiden henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia ottaen huomioon tarkoituksen, jota varten ne on kerätty.
Pyrimme käsittelemään henkilötietojasi anonyymisti aina, kun toiminto tai palvelu voidaan toteuttaa anonyymeillä tiedoilla. Jos yhdistämme henkilötietoihisi anonyymejä tietoja tai muita tietoja, niitä käsitellään henkilötietoina niin kauan kuin ne ovat yhdistetyssä muodossa.

Läpinäkyvyys

Suomen Lämpöikkuna Oy toimittaa asiakkaille pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.

Säädösten noudattaminen

Suomen Lämpöikkuna Oy periaatteena on noudattaa soveltuvia yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä kaikissa maissa, joissa toimimme. Tarvittaessa muutamme näissä periaatteissa kuvattua henkilötietojen käsittelyä siten, että toimimme voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Hyödyllisiä määritelmiä

Seuraavilla näissä periaatteissa käytetyillä termeillä on yksilöiden suojelusta henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetussa EU-direktiivissä 95/46/EY
määritetty tarkoitus. Tämän mukaisesti:
”Rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä, joka, yksin tai yhdessä toisten kanssa, määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot.
”Henkilötietojen käsittelijällä” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun;

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella; ”Käsittely” tarkoittaa kaikenlaisia sellaisia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, tiedon haku, kysely, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen; ja

”Arkaluonteisilla henkilötiedoilla” tarkoitetaan henkilötietoja, jotka koskevat rotua tai etnistä
alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon
kuulumista, sekä terveyteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja.

Tietojen kerääminen

Voit antaa meille tietoja itsestäsi, kun käytät Suomen Lämpöikkuna Oy palveluita viestinnässä Suomen Lämpöikkuna Oy kanssa, esimerkiksi verkkosivustojemme tai asiakaspalvelukeskustemme kautta. Voimme myös saada tällaisia tietoja kolmansilta osapuolilta. Tällaisia tietoja (”Asiakkaan toimittamat henkilötiedot”) voivat olla:

Olemme erityisen huolellisia ja noudatamme erityisiä varotoimenpiteitä sekä voimassa olevan lainsäädännön asettamia vaatimuksia kerätessämme ja käsitellessämme arkaluonteisia henkilötietoja. Lainsäädännössä voidaan edellyttää myös muun tyyppisten tietojen käsittelemistä arkaluonteisina henkilötietoina.

Huomautus

Kun se on kohtuudella toteutettavissa tai jos lainsäädäntö sitä edellyttää, annamme sinulle
henkilötietojesi keräämisen tai rekisteröimisen yhteydessä seuraavat tiedot: (i) tarkat tiedot syistä,
joiden takia henkilötietojasi käsitellään, (ii) tiedot rekisterinpitäjästä, (iii) tiedot kaikista kolmansista
osapuolista, joille tiedot voidaan paljastaa ja (iv) muita tietoja, jotka voivat olla tarpeen sen
varmistamiseksi, että voit suojata oikeuksiasi. Yllä olevat tiedot voidaan antaa esimerkiksi tuotteiden tai palvelujen ostamisen, kilpailuihin
osallistumisen yhteydessä.

Suostumus

Kun se on kohtuudella toteutettavissa tai jos lainsäädäntö sitä edellyttää, pyydämme suostumuksesi
ennen kuin keräämme tai käsittelemme henkilötietojasi. Suostumustasi koskeva pyyntö ilmaistaan
selkeästi ja siinä annetaan sinulle riittävän perusteelliset tiedot päätöksen tekemistä varten. Voit
aina peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä rekisteriselosteessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen ja varmentamalla henkilöllisyytesi, tai asioimalla henkilökohtaisesti Suomen Lämpöikkuna Oy toimistolla osoitteessa Äimäkuja 6 90400 Oulu henkilöllisyystodistus mukana.

Kolmansien osapuolien käsittely

Voimme luovuttaa käsittelyä varten tietoja kolmansille osapuolille. Esimerkkinä kuljetusliikkeet
tavaran kuljettamiseksi, laskutuksen tiedot, rahoitussopimuksen tiedot yms. Pyrimme pitämään
luovutetut tiedot vain kyseistä tarvetta palvelevina.


Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen kaikkien kolmansien osapuolten kanssa ja vaadimme
heiltä ehdotonta huolellisuutta ja tietosuoja-asetuksen noudattamista.

Tietojen käyttö

Suomen Lämpöikkuna Oy:n keräämiä sinua koskevia henkilötietoja käytetään seuraavia
tarkoituksia varten:

Useimpia käsittelytoimenpiteitä varten voit estää henkilötietojesi käytön asetuksesi, lopettamalla
peruuttamalla tietojen käsittelyä koskevan suostumuksen ottamalla yhteyttä Suomen
Lämpöikkunaan alla kohdassa ”Tiedot ja niiden tarkastaminen” ilmoitettuun osoitteeseen tai muulla
meidän ilmoittamallamme tavalla. Ellei lainsäädäntö muuta määrää, et kuitenkaan yleensä voi estää
henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietosi vain niin pitkään kuin se on tarpeen näiden periaatteiden mukaisten
tavoitteiden toteuttamista tai muuta sinulle ilmoittamaamme tarkoitusta varten.
Tämä tarkoittaa, että kun olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, säilytämme tietosi
antamasi suostumuksen mukaisesti ja/tai kunnes peruutat suostumuksesi. Jos olet peruuttanut
suostumuksesi, voimme siitä huolimatta säilyttää määrättyjä henkilötietoja riittävän ajan, jotta
voimme noudattaa lainsäädännön meille asettamia vaatimuksia ja huolehtia puolustuksestamme
oikeudellisten riitojen yhteydessä. Jos emme ole saaneet suostumustasi tietojen käsittelyyn, tiedot
säilytetään vain lain sallimissa puitteissa.

Tietojen oikeellisuus

Kun käsittelemme henkilötietojasi, pyrimme aina varmistamaan, että ne ovat oikeita ja ajantasaisia.
Pyrimme poistamaan tai korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Lisätietoja oikeudestasi
varmistaa meidän hallussamme olevien henkilötietojesi oikeellisuus on alla olevassa kohdassa
”Tiedot ja niiden tarkastaminen”

Tiedot ja niiden tarkastaminen

Kuten yllä olevassa kohdassa ”Huomautus” todetaan, voimme antaa sinulle määrättyjä tietoja
koskien henkilötietojesi käsittelyä, kun keräämme tai rekisteröimme tällaisia tietoja.
Sinulla on kerran vuodessa oikeus pyytää veloituksetta tietoja (i) siitä, mitä sinuun liittyviä
henkilötietoja käsittelemme, (ii) mistä henkilötiedot kerätään, (iii) mitä tarkoitusta varten tietoja
käsitellään ja (iv) keiden vastaanottajien tai vastaanottajakategorioiden kanssa henkilötiedot jaetaan.
Näitä tietoja koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja sinun tulee allekirjoittaa pyyntö. Pyynnön
tulee sisältää nimesi ja osoitteesi ja mieluiten myös sähköpostiosoitteesi. Sinulla on myös oikeus
pyytää, että korjaamme tai poistamme sinua koskevat virheelliset tiedot tai estämme pääsyn niihin.
Sinun on myös pyydettäessä todistettava henkilöllisyytesi.
Pyyntösi käsitellään nopeasti ja asianmukaisesti. Henkilötietojen poistamista koskeviin pyyntöihin
sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Suomen Lämpöikkuna voi veloittaa tällaisen pyynnön
käsittelystä hallinnollisen maksun, jos lainsäädäntö sen sallii.

Tietoturva

Suomen Lämpöikkuna Oy pyrkii asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein
huolehtimaan henkilötietojesi suojaamisesta onnettomuuden tai lainvastaisen toiminnan
seurauksena tapahtuvaa tuhoutumista vastaan, suojaamaan niitä onnettomuudesta aiheutuvan
katoamisen tai muuntumisen varalta sekä estämään niiden luvattoman paljastamisen tai käytön sekä
muun lainvastaisen käsittelyn. Pyrimme varmistamaan, että tietoturvan taso ja toimenpiteet
henkilötietojesi suojaamista varten ovat asianmukaisessa suhteessa henkilötietojesi luonteeseen ja
käyttöön liittyviin riskeihin.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tietojen käsittely meidän lukuumme

Sallimme pääsyn henkilötietoihisi vain niille Suomen Lämpöikkuna Oy työntekijöille ja
toimittajille, joiden täytyy käsitellä tietoja meidän lukuumme ja joilla on sopimukseen perustuva
velvollisuus käsitellä henkilötietojasi turvallisesti ja luottamuksellisesti. Pyrimme valitsemaan
tietojenkäsittelypalveluita varten vaihtoehdon, joka suojaa henkilötietojasi parhaiten suhteessa
kolmansiin osapuoliin.

Markkinointi

Emme myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansien osapuolien kanssa, ellet ole antanut siihen
suostumustasi.
Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksia varten, ellemme ole
saaneet siihen suostumustasi. Jos olet antanut tällaisen suostumuksen, mutta et halua enää
vastaanottaa markkinointimateriaalia kolmannelta osapuolelta, ota suoraan yhteyttä kyseiseen
kolmanteen osapuoleen.
Voimme antaa sinulle tietoja uusista tuotteista, palveluista, tapahtumista tai vastaavista
markkinointitoiminnoista. Jos haluat peruuttaa sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeen tai vastaavan
viestin tilauksen, noudata kyseisessä viestissä olevia ohjeita.

Verkkosivustot ja evästeet

Kaikilla asiakkaidemme käytettävissä olevissa verkkosivustoissa on yksityisyyden suojaa koskeva
ilmoitus ja tietoja käyttämistämme evästeistä. Määrätyissä maissa sivustoissa on myös
verkkopohjainen menettely evästeiden hyväksymistä tai estämistä varten. Lisätietoja
käyttämistämme evästeistä on osoitteessa www.lampolux.fi
Suosittelemme, että luet soveltuvat ilmoitukset ja tiedot huolellisesti, kun vierailet
verkkosivustoissamme.

Muutokset

Suomen Lämpöikkuna Oy varaa oikeuden tehdä ajoittain muutoksia näihin periaatteisiin. Viimeisin
muutospäivämäärä ilmoitetaan tämän asiakirjan lopussa. Jos teemme muutoksia näihin periaatteisiin
ja tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, toimitamme päivitetyn version näistä periaatteista.

Ota yhteyttä

Kiitos! Otamme sinuun yhteyttä viimeistään kahden arkipäivän kuluttua.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.